The hyatt regency

  • Kenya
  • Hotels and Hospitality
  • 100+ employees